Hej! Vi ser att du anv?nder Internet Explorer och en ?ldre version ?n 7 och vi vill g?rna att du sl?r ett slag i saken och uppgraderar till senaste Internet Explorer eller anv?nder annan webbl?sare,
som t ex Mozilla Firefox (nu i version 4).

Och varf?r det? Jo, f?r att fr?mja utvecklingen av internet, helt enkelt. Med en nyare webbl?sare kommer vi ett steg n?rmare framtiden.
Tack p? f?rhand.

After Work turen

  > Villkor

Arrangör
Ribchartergruppen i Sthlm AB, nedan kallat RCG, org nr 556858-8668,
RCG bedriver båtfärder varje år under perioden 1a April t.o.m. 1a December. Vid isfritt vatten kan andra perioder bokas.
Resan skall betalas i sin helhet till RibChartergruppen senast 14 dagar före avresa mot faktura till Bankgiro 778-3160. Vid sen inbetalning skall kvitto skickas per mail ,info@ribchartergruppen.nu, eller medtagas och uppvisas före avresa. Men detta skall då meddelas innan.
Vid avbokning senare än 14 dagar före avresa debiteras 25 % av resans pris.
Vid avbokning senare än 7 dagar före avresa debiteras 50 % av resans pris.
Vid avbokning senare än 3 dagar före avresa så sker ingen återbetalning. Ny likvärdig resa kan bokas innevarande säsong med en ombokningsavgift av 1500 kronor utan ytterligare kostnader och i mån av plats.

Vid förtöjd båt under resan utöver tiden i det offerreade priset, debiteras 50% av timpriset enl prislista.
eller enligt överenskommet.

Resa som ställs in av arrangören p.g.a. hårt väder eller fel på båt eller utrustning ersätts med en ny likvärdig resa. RCG ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer genom inställd resa.
RCG har en kollektiv olycksfallsförsäkring som komplement till deltagarens egen hemförsäkring samt deltagares företagsförsäkring vid skada.
Passagerare måste ha fyllt 10 år för att åka med RCG:s RIB-båtar. Om passageraren är under 18 år i målsmans sällskap eller med skriftligt medgivande från målsman.
CG reserverar sig för eventuell avvikelse gällande tid för ankomst och ersätter inte ekonomisk skada För säkerheten på båtarna förbehåller sig Rib Chartergruppen rätten att neka passagerare att resa.
Ett exempel kan vara graviditet, nack, rygg eller knäskador. Det är passagerarens ansvar att meddela besättningen om relevant information innan resan. Befälhavaren äger rätten att neka passagerare att resa på förekommen anledning.
Befälhavaren äger även rätten att neka resa för berusade, påverkade eller hotfulla personer, eller personer som av annan anledning bedöms vara fara för fartyg, besättning, passagerare eller säkerheten för övrigt
Varje passagerare är enligt Sjölagen kap 15 § 7-9 ålagt att rätta sig efter befälhavarens instruktioner och anvisningar. Passagerare som inte följer dessa direktiv kommer att avvisas och nekas resa.
Passagerare som inte är nöjd med Rib Chartergruppen AB skall utan dröjsmål göra en reklamation direkt efter avslutad resa till besättningen. Om resan blir inställd av RCG pga dåligt väder eller tex maskinhaveveri etc ersätts med likvärdig resa vid senare tillfälle. RCG ersätter inte annan ekonomisk skada orsakad av inställd resa. RCG reserverar sig även för ev avvikelser i tid för ankomst respektive avgång och ersätter inte ekonomisk skada orsakad av RCG.

Rib Chartergruppen AB ( RCG) ansvarar ej för skador enligt sjölagen ( 1994:1009) med de begränsningar som följer därav. RCG ansvarar inte för skador som uteslutande beror på en passagerares övriga hälsotillstånd eller andra omständigheter RCG ej kan råda över.
RCG kan ej heller ställas till svars eller skuld till passagerare för fel eller skador, oavsett typ, som beror på omständigheter som Rib Chartergruppen ej har kontroll över.